متن تستی

عالی و ضعیف...
با چشمانی همانند آسمان
...پس از طوفان است.
یک رنگ انتخاب نمایید...